Runsten U1144, L1942:5761, Tierp 23:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1144, L1942:5761
Foto av Runsten U1144, L1942:5761
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Geirfastr och Hónefr(?)/Hýnifrár(?) och Hrafn och Folkbjǫrn och Þórir lät resa stenarna till minne av Geiri, deras far. Må Gud hjälpa hans ande. Ásmundr ristade och Herjarr(?)."

Visa originaltolkning och runtext

' kaiʀfast(r) [auk hunifraʀ auk hrafn] ' auk ' fulkbiurn ' auk þuriʀ ' litu rita stino ' aftiʀ ' kaiʀ[a] f[a]þur sin ' kuþ hialbi (a)n- h(o)ns ' osmuntr| |risti ' uk hiriaʀ '

' kaiʀfast(r) [auk hunifraʀ auk hrafn] ' auk ' fulkbiurn ' auk þuriʀ ' litu rita stino ' aftiʀ ' kaiʀ[a] f[a]þur sin ' kuþ hialbi (a)n- h(o)ns ' osmuntr| |risti ' uk hiriaʀ '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1144, grå-röd granit, ca 1,8 m h, 2, m br (VNV-ÖSÖ), ca 0,25 m tj. Ristning på stenens mot SSV vända sida. Runhöjd: 7-8 cm. Stenen är sprucken och i högra övre delen saknas en ca 0,5x0,9 m st bit. (Förstagångsinventeringen 1952 och revideringsinventeringen 2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tierp socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Ca 30 m N 30cg Ö om NV hörnet av kyrkan. Nr 23:1 står rest vid insidan av kyrkogårdsmuren, ca 4 m ÖSÖ om grindöppningen mot bårhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tierp socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.299332
Longitud: 17.46968
Lämnings-ID: L1942:5761
Riksantikvarieämbetets ID: Tierp 23:1
Sveriges runinskrifter: U1144 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tierps kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit med svarta inslag
Runristare: hiriaR Hæriarr
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tierp
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5761