Runsten U1143, L1942:5762, Tierp 23:2 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1143, L1942:5762
Foto av Runsten U1143, L1942:5762
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Klettr(?) och Bleikr reste denna sten till minne av Gunnviðr, deras fader. Han reste bort med Ingvarr. Må Herre Gud hjälpa alla kristnas andar. Tranan Þórir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

[klintr auk blikr × ristu stin × þinsi · iftiʀ kunu(i)þ] × faþur × sin + han [× foʀ bort miþ (i)kuari + kuþ trutin hialbi ont …](r)[a ·] kristin[a þuriʀ + t]r(o)(n)[i × ri]s[ti +]

[klintr auk blikr × ristu stin × þinsi · iftiʀ kunu(i)þ] × faþur × sin + han [× foʀ bort miþ (i)kuari + kuþ trutin hialbi ont …](r)[a ·] kristin[a þuriʀ + t]r(o)(n)[i × ri]s[ti +]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1143, mörkgrå stenart 1,70 m h, 1,15 m br (V 30cg N-Ö 30cg S), ca 0,18m tj. Ristning på stenens mot SSV vända sida. Runhöjd: 4-7,5 cm. Ristningen nästan bortnött, fullt synlig endast i stenens övre parti. (Förstagångsinventeringen 1952 och revideringsinventeringen 2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tierp socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Tierp 23:2 står även rest på insidan av kyrkogårdsmuren. 0,7 m Ö 30cg S om Tierp 23:1

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tierp socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.299331
Longitud: 17.469714
Lämnings-ID: L1942:5762
Riksantikvarieämbetets ID: Tierp 23:2
Sveriges runinskrifter: U1143 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tierps kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörkblå granit
Runristare: Tore
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tierp
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5762