Runsten U1142, L1941:5967, Vendel 172:2 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1142, L1941:5967
Foto av Runsten U1142, L1941:5967
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fastulfr lät resa stenarna till minne av Hvíthǫfði, sin far. Ásmundr ristade och Vígmarr.

Visa originaltolkning och runtext

fastulfr lit rita stino ' abtiʀ ' huit'haufþa ' fauþur sin ' osmuntr| |risti ['] uk uihmar +

fastulfr lit rita stino ' abtiʀ ' huit'haufþa ' fauþur sin ' osmuntr| |risti ['] uk uihmar +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1142, röd granit 1,45 m h. Vid basen 0,95 m br och vid toppen 1,05 m br (NNÖ-SSV). Inskriften på den SSV sidan. Runhöjd 4,5-7,5 cm.

fastulfr lit rita stino ' abtiR ' huit'haufþa ' fauþur sin ' osmuntr| |risti ['] uk uihmar +
FastulfR let retta stæina æftiR Hvithofða, faður sinn. Asmundr risti ok Vigmarr.

- - Förstagångsinventeringen 1952: Runsten, bestående avröd granit, 1,45 m h, vid basen 0,95 och vid toppen 1,05 m br, 0,4 m tj. Runstenen är orienterad i Ö 25cg S - V 25cg N med inskrift på den SSV vända sidan. Runorna är 4,5-7,5 cm h och hela inskriften imålad med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och sluttning av låg moränförhöjning. Hagmark, betesmark, åkerdunge.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.098188
Longitud: 17.61844
Lämnings-ID: L1941:5967
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 172:2
Sveriges runinskrifter: U1142 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5967