Runsten U1140, L1941:6145, Vendel 180:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1140, L1941:6145
Foto av Runsten U1140, L1941:6145
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastgeirr (och) Fastlaug lät hugga (stenen) till minne av Nefgeirr, till minne av deras son."

Visa originaltolkning och runtext

fastkaiʀ fastlauk at sun sin litu (h)akua at nefkair

fastkaiʀ fastlauk at sun sin litu (h)akua at nefkair

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1140, grå och röd granit, 2,5 m h, 0,8 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Runorna är 5-7,5 cm h och runskriften vetter mot SV. Stöttad runt foten med 0,2-0,5 m st stenar. Runstenen står rest mitti en skärvstenshög, se Vendel 180:2. (Revideringsinventering 1978 och 2013)

- - - Förstagångsinventeringen 1952: Runsten bestående av grå-röd bergart, 2,0 m h, 0,8 m br 0,45 m tj. Orienterad i N 40cg V- S 40cg Ö med runinskriften på den SV vända sidan. Runtecknen i allmänhet 5-6 cm h och hela runinskriften imålad med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten, blockrik moränförhöjning. Hagmark, betesmark.

5 m NÖ om åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.111907
Longitud: 17.606876
Lämnings-ID: L1941:6145
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 180:1
Sveriges runinskrifter: U1140 (Upplands runinskrifter)
Plats: Burunge
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6145