Runsten U1140, L1941:6145, Vendel 180:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1140, L1941:6145
Foto av Runsten U1140, L1941:6145
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastgeirr (och) Fastlaug lät hugga (stenen) till minne av Nefgeirr, till minne av deras son."

Visa originaltolkning

fastkaiʀ fastlauk at sun sin litu (h)akua at nefkair

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1140, grå och röd granit, 2,5 m h, 0,8 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Runorna är 5-7,5 cm h och runskriften vetter mot SV. Stöttad runt foten med 0,2-0,5 m st stenar. Runstenen står rest mitti en skärvstenshög, se Vendel 180:2. (Revideringsinventering 1978 och 2013)

- - - Förstagångsinventeringen 1952: Runsten bestående av grå-röd bergart, 2,0 m h, 0,8 m br 0,45 m tj. Orienterad i N 40cg V- S 40cg Ö med runinskriften på den SV vända sidan. Runtecknen i allmänhet 5-6 cm h och hela runinskriften imålad med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten, blockrik moränförhöjning. Hagmark, betesmark.

5 m NÖ om åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.111907
Longitud: 17.606876
Lämnings-ID: L1941:6145
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 180:1
Sveriges runinskrifter: U1140 (Upplands runinskrifter)
Plats: Burunge
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6145