Runsten U1139, L1943:7140, Hållnäs 121:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1139, L1943:7140
Foto av Runsten U1139, L1943:7140
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Húskarl och Djúri, far och son två, reste denna sten till minne av Djúrgeirr, Húskarls bror och Djúris son. Och Fastþegn ristade dessa runor på - de ..."

Visa originaltolkning och runtext

huskarl ' auk tiuʀi ' faþrkaʀ tuaiʀ rastu stain þina| |aftiʀ ' t^riuʀkaiʀ (b)ruþur huskarlsa ' auk sun tiuʀa in fasþikn raista runoʀ þisaʀ þaiʀ ---

huskarl ' auk tiuʀi ' faþrkaʀ tuaiʀ rastu stain þina| |aftiʀ ' t^riuʀkaiʀ (b)ruþur huskarlsa ' auk sun tiuʀa in fasþikn raista runoʀ þisaʀ þaiʀ ---

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1139, mörk granit, ca 1,75 m hög, ca 0,4 m bred (V 32cg N-Ö 32cg S) och intill 0,7 m tjock. Inskriften befinner sig på de mot N 32cg Ö vända sidan. Runhöjden är 6-7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "Huskarl och Djure, fader och son, reste denna sten efter Djurger, Huskarls broder och Djures son. Och Fasttegn ristade dessa runor."

Restes 1933.
Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hållnäs socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

2 m SSÖ om SV hörnet av åker, ca 18,5 m N 35cg V om åkerhörn. Se skiss i inventeringsboken. Ca 21 m Ö 24cg S om och vinkelrätt ut från gärdesgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hållnäs socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.535272
Longitud: 17.831905
Lämnings-ID: L1943:7140
Riksantikvarieämbetets ID: Hållnäs 121:1
Sveriges runinskrifter: U1139 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Hållnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7140