Runsten U1138, L1943:6904, Hållnäs 112:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1138, L1943:6904
Foto av Runsten U1138, L1943:6904
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste den här stenen till minne av … hans son … bröder … markerade.

Visa originaltolkning och runtext

…n… rais… …(t)… …insa × abtiʀ × ui--… …n sin …(n)… …--l × a… …ai… …u--… …-r- × u----n… …-almunta^r- × bryþʀ × ---þ- × -u------ × marak…

…n… rais… …(t)… …insa × abtiʀ × ui--… …n sin …(n)… …--l × a… …ai… …u--… …-r- × u----n… …-almunta^r- × bryþʀ × ---þ- × -u------ × marak…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1138, mörk granit, ca 2,8 m hög, ca 1,5 m bred (NÖ-SV), 0,12 m tjock. Inskriften befinner sig på stenens mot SÖ vända sida. Inskriften ifylld med röd färg. Runhöjden är 6-7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "...resa denna sten efter ... sin son ... bröder ... ristade."

Lagad 1933.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hållnäs socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

20 m N mindre sandtag 8 m V skogsväg, gående riktning N-S.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hållnäs socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.573904
Longitud: 17.984288
Lämnings-ID: L1943:6904
Riksantikvarieämbetets ID: Hållnäs 112:1
Sveriges runinskrifter: U1138 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Hållnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6904