Runsten U1137, L1941:4648, Österlövsta 201:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1137, L1941:4648
Foto av Runsten U1137, L1941:4648
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… till minne av <iþia-m> hans far …

Visa originaltolkning och runtext

[… …-ʀ iþia-m faþur san ⁓ asio…]

[… …-ʀ iþia-m faþur san ⁓ asio…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (?), röd sandsten, rektangulär 0,6x0,7 m st och ca 7 cm tjock. På grund av värmen från spisen har stenen spruckit mitt itu. Runstenen (?) ligger inmurad i spiselmuren med runorna nedåt så att det är omöjligt att med säkerhet säga, att det är en runsten. Uppgifter av gårdens ägare, Karl Axel Petersson: 1898 var en person från riksantikvarieämbetet och tittade på runstenen. Då var den ännu inte inmurad. Personen ifråga fotograferade stenen och tolkade runorna för gårdens folk. Möjligen är runstenen en annan sten, som i början av 1900-talet kördes ned och lades i ett röse på ängen, nu okänt vilket. 1901 uppfördes en tvättstuga och i denna spiselmur inmurades runstenen. 7-4-42 besökte Sven B-F. Jansson platsen (Förstagångsinventeringen 1952).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österlövsta socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenen finnes inmurad vid spisen i en tvättstuga, belägen ca22 Ö allmän väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österlövsta socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.475321
Longitud: 17.745969
Lämnings-ID: L1941:4648
Riksantikvarieämbetets ID: Österlövsta 201:1
Sveriges runinskrifter: U1137 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Österlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4648