Runsten U1136, L1943:3238, Film 5:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1136, L1943:3238
Foto av Runsten U1136, L1943:3238
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

-(r)(s)----------

-(r)(s)----------

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av, gråsten, 0,95 m hög, 0,4 m bred (Ö-V) och 0,2 m tjock. Ristning på stenens mot norr vända sida. Stenen, vilken omtalas som gränssten redan på 1600-talet, återfanns nersjunken i mossa och vatten och restes på platsen 1933.

Enligt Upplands runinskrifter finns spår av 13 runor.

Stenens markförankring stärkt 2020.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Film socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mindre kulle invid myrmark. Skogsmark (blandskog).

I sockengränsmöte.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Senare tillhuggen för att passa som gränssten.

Vill du se flera runstenar i Film socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.211129
Longitud: 17.980822
Lämnings-ID: L1943:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Film 5:1
Sveriges runinskrifter: U1136 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gubbo, Kallviksmossen
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Senare tillhuggen för att passa som gränssten.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Film
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3238