Runsten U1134, L1942:4798, Morkarla 8:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1134, L1942:4798
Foto av Runsten U1134, L1942:4798
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Agviðr hade … sin hustru och <-kul> sin son.

Visa originaltolkning och runtext

ahuiþr · l[et …--… …lu · kunu] sina · ok -ku(l) [· sun sen]

ahuiþr · l[et …--… …lu · kunu] sina · ok -ku(l) [· sun sen]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 0.7 m h, 0.35 m br (NÖ-SV)och 0.3 m tj. Stenen har triangulär genomskärningsyta.Texter på två sidor och runorna är 0.08-0.1 m h. Ovandelenav runstenen är avslagen. Stenen är nu rest och stöttad aven småstenspackning av 0.05-0.2 m st stenar. Den står ikanten av en övergiven vägbank. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Morkarla socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttande moränmark, med sedimentdal i SV. Tomtmark.

25 m SV om hörn av boningshus, invid väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Morkarla socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.1562
Longitud: 17.995078
Lämnings-ID: L1942:4798
Riksantikvarieämbetets ID: Morkarla 8:1
Sveriges runinskrifter: U1134 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Morkarla
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4798