Runsten U1126, L1944:4633, Alunda 392:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1126, L1944:4633
Foto av Runsten U1126, L1944:4633
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[uluiuþnis-… …-þnf]a · nnu · ub ' tnþk · uþnki

[uluiuþnis-… …-þnf]a · nnu · ub ' tnþk · uþnki

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,35 m hög, 0,75 m bred. Runhöjd 5,5-8 cm.

Enligt Upplands runinskrifter saknar inskriften språklig betydelse.

Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkomur.

Stenen är i liggande ställning inmurad i Ö sakristimuren 0,7 m över markytan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alunda socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.060091
Longitud: 18.068437
Lämnings-ID: L1944:4633
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 392:1
Sveriges runinskrifter: U1126 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4633