Runsten U1121, L1940:2425, Skuttunge 322 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1121, L1940:2425
Foto av Runsten U1121, L1940:2425
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Jǫfurr och …

Visa originaltolkning och runtext

… iufur · u… …

… iufur · u… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runsten, U 1121, fragment. Uppgift i Fornvännen 1986: "I november 1985 återfanns det liggande i en dikesbro på ägor tillhörande en av gårdarna i Örke, med all sannolikhet på samma plats som på Dybecks tid." Enligt brev från Lars Gezelius vid Upplandsmuseet (dnr. 1074/85; ATA dnr. 5850/85) är platsen närmare bestämt "i en dikesbro mellan åkrar ca 280 m SV om Örke by inom fastigheten Örke 1:11, den del av fastigheten som på ekonomiska kartan har beteckningen 1:3". Kartmarkeringen är gjord byråmässigt efter dessa beskrivningar och är därför osäker.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Står vid U 1118.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Återfanns 1985 i en dikesbro på Örke ägor.

Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.005024
Longitud: 17.523985
Lämnings-ID: L1940:2425
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 322
Sveriges runinskrifter: U1121 (Upplands runinskrifter)
Plats: Örke
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Återfanns 1985 i en dikesbro på Örke ägor.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:2425