Runsten U1119, L1944:8870, Bälinge 4:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1119, L1944:8870
Foto av Runsten U1119, L1944:8870
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ragna(?) lät resa stenen till minne av sin far Óþvegin.

Visa originaltolkning och runtext

[rana + lit × rita × stin ×] yftiʀ + faþur s[in × uþuahin]

[rana + lit × rita × stin ×] yftiʀ + faþur s[in × uþuahin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1119, del av, 78x50x52 cm. Fragmentet är uppe i brovalvet, i dess V kant, nära valvkrönet, något åt N. Det är fortfarande imålat.
Enligt Runverket fanns en hel runsten i Örke, Skuttunge socken, vilken slogs sönder under 1700-talets senare hälft, se Skuttunge 132:1. (Anmälan dnr 4876/88)

- - - Revideringsinventering 1979: Kunde ej lokaliseras 1979 pga kraftig sly och gräsvegetation samt upplagda rishögar.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragna lät uppresa stenen efter sin fader Otvagen."
[rana + lit × rita × stin ×] yftiR + faþur s[in × uþuahin]

Förstagångsinventeringen 1952: Runsten 1 m lång (ÖNÖ-VSV), 0,5 m bred och 0,5 m tjock. På sidan mot vattnet ristningen. Uppmålad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åravin.

Intill VSV brofästet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.975792
Longitud: 17.575497
Lämnings-ID: L1944:8870
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 4:1
Sveriges runinskrifter: U1119 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8870