Runsten U1113, L1942:8338, Skuttunge 106:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1113, L1942:8338
Foto av Runsten U1113, L1942:8338
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bjarnhǫfði …

Visa originaltolkning och runtext

biarnhufþi …

biarnhufþi …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1113, del av granit, 1 m h, 0,6 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,25-0,35 m tj. På SSV sidan ristningen. Övre och ÖSÖ delen av stenen saknas. Runhöjd ca 8 cm.
Stenen står ej på ursprunglig plats (se Sveriges runinskrifter 4:2 s. 449 f; U 1113 Häggeby). Stod tidigare vid vägskälet Skuttunge-Harbo-Björklinge. Tillhuggen till grindstolpe. Ej uppmålad, men spår av tidigare uppmålning. (Revideringsinventering 1979)

- - - (Förstagångsinventeringen 1952: Runsten: granit, 1 m h, 0,6 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,25-0,35 m tj. På SSV sidan ristningen. Ifylld med rödfärg. Övre och ÖSÖ delen av stenen saknas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment mellan tomtmark och väg.

25 m SÖ om mangårdsbyggnaden på Häggeby nr 3. 5 m N om landsväg Häggeby-Björklinge. Lerbank vid vattendrag.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.023983
Longitud: 17.53943
Lämnings-ID: L1942:8338
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 106:1
Sveriges runinskrifter: U1113 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8338