Runsten U1109, L1942:8136, Skuttunge 246:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1109, L1942:8136
Foto av Runsten U1109, L1942:8136
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gísl …

Visa originaltolkning och runtext

gisl · …-lfs

gisl · …-lfs

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, granit, 0,8 m h och 1,12 m br. (N-S). Runhöjd 6cm. Ristningen vetter mot Ö. Utgör rotändan av en runsten. Upptäcktes hösten 1954 och finns förtecknad som nr U 1109 i Sveriges runinskrifter 4:2, Jonsson & Wessén, s 442. Finns upptagen i excerpt, 27 sept 1954 - Riksantikvariömb 15/10 ATA. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag moränförhöjning (Ö-sluttande) invid flack lerdal. Kyrkogård.

Skuttungekyrka - sakristians Ö-grundmur, 70 cm S om NÖ-hörnet avsakristian.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.998597
Longitud: 17.515063
Lämnings-ID: L1942:8136
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 246:1
Sveriges runinskrifter: U1109 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8136