Runsten U1106, L1944:9420, Bälinge 337:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1106, L1944:9420
Foto av Runsten U1106, L1944:9420
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jǫrundr och Brynjulfr (och) Ingifastr lät resa stenen till minne av Ásbjǫrn, deras far. Œpir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

iurun[tr · uk ·] bryniulfr ' ikifastr litu risa ' stin ⁓ at ' asbiarn ' faþur sin ybiʀ risti

iurun[tr · uk ·] bryniulfr ' ikifastr litu risa ' stin ⁓ at ' asbiarn ' faþur sin ybiʀ risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,6 m hög, 1,4 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,4 m tjock. Ristningen åt SSÖ. Runhöjd 7-8 cm. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jorund och Brynjulv, Ingefast läto resa stenen efter Åsbjörn, sin fader. Öpir ristade."

Rest 1948.
Uppmålad 2000.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt V-sluttande lermark. Tomtmark.

5 m S om sydligaste hörnet av uthus , 7 m NNÖ nordligaste hörnet av boningshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.937925
Longitud: 17.495184
Lämnings-ID: L1944:9420
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 337:1
Sveriges runinskrifter: U1106 (Upplands runinskrifter)
Plats: Äskelunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9420