Runsten U1104, L1944:9132, Bälinge 347:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1104, L1944:9132
Foto av Runsten U1104, L1944:9132
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Nes-Végeirr och Gyríðr, de lät resa landmärket till minne av Síkr, som dog av sjukdom. Nasi/Nesi och Ketill, de högg dessa runor på (den)."

Visa originaltolkning och runtext

[nis]uike[r] ' ok · gyriþ · þo litu · rita me(r)i · yti · si[k] is · sutu · nasi · ok · kitil · -e- ' iogu ru(n)ir a · þisa…

[nis]uike[r] ' ok · gyriþ · þo litu · rita me(r)i · yti · si[k] is · sutu · nasi · ok · kitil · -e- ' iogu ru(n)ir a · þisa…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusröd granit, ca 2,2 m hög, 1,6 m bred (V 40cg N-Ö 40cg S) och 0,45 m tjock. Stenen lutar något åt NÖ. Ristningen vetter mot SV. Runhöjden är ca 7 cm. Ristningen är mycket svår att se pga lavar på stenen. Ej uppmålad. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Gyrid de läto uppresa minnesmärket efter ... Nase och Kättil de höggo in dessa runor."

Rest och lagad 1948.
Rest och rengjord 1999.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt SSV-sluttande lerdal ner mot å. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.942858
Longitud: 17.481113
Lämnings-ID: L1944:9132
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 347:1
Sveriges runinskrifter: U1104 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tuna
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Nase
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Slutet av 1000-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9132