Runsten U1095, L1939:5669, Bälinge 517 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1095, L1939:5669
Foto av Runsten U1095, L1939:5669
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" lät hugga (stenen) till minne av Eysteinn, hans fader; Gillaug till minne av sin husbonde. Líkbjǫrn hugga."

Visa originaltolkning och runtext

bel + lit + hakua + at × ystain × faþur + sin × kilauk × at × bonta (s)in × likbiarn × hiak ×

bel + lit + hakua + at × ystain × faþur + sin × kilauk × at × bonta (s)in × likbiarn × hiak ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1095, röd granit med vitfläckigt ytskikt, 1,7 m h, 1,17 m br och 0,65 m tj. Uppmålad.Inskrift: bel + lit + hakua + a t x ystain x faþur + sin x kilauk x a t x bonta sin x likbiarn x hiak x »bel lät hugga efter Östen, sin fader, Gillög efter sin man. Likbjörn högg.»
Ristningarna vetter åt SV. Runhöjd 8 cm. Belägen i gravfältet Raä nr Bälinge 105:1 SSV kant. 3 m åt SÖ står runstenen U 1096.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark, i N kanten.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 449 beskrivs även U 1096.

Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.94019
Longitud: 17.548172
Lämnings-ID: L1939:5669
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 517
Sveriges runinskrifter: U1095 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rörby
Placering: Ej synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit med vitfläckigt ytskikt
Runristare: Likbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Under B 449 beskrivs även U 1096.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5669