Runsten U1092, L1944:9557, Bälinge 69:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1092, L1944:9557
Foto av Runsten U1092, L1944:9557
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ósníkinn och Randvé lät resa denna sten till minne av Stóri.

Visa originaltolkning och runtext

osnikin ' uk ' ranti ' litu ⁓ risa ⁓ stin þina ' at ' stora

osnikin ' uk ' ranti ' litu ⁓ risa ⁓ stin þina ' at ' stora

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Pestkyrkogård? 15x10 m (Ö-V) bestående av ca 58 högar, 0,5-1,0 m diam, 0,1-0,2 m h. Högarna ligger i rader med 7-8 st i varjerad. Vid besiktningen 1979 kunde endast ett fåtal av de upprivnahögarna iakttagas pga den höga markvegetationen. 2) Höglikn. lämning, 8 m diam, 0,5 m h. I mitten en grop, 3 m diam 0,6 m dj. Högen synes bestå av kol- och askbemängd jord. Några enstaka stenar,0,1-0,3 m st skörbrända. Bevuxen med lövbuskar. Intill och S om ovanstående är: 3) Plats för runsten 2 m diam, 0,2 m dj. Här har den runsten, som nu står vid vägen (nr 73) varit rest. Enl. uppg.av hr Jansson, Nyvle. 12 m V 40cg N om ovanst. är en husgrund från 1920-talet. 2 m Ö om NÖ delen av nr 1 är: 4) Stensättniningsliknande lämning 14 m diam, 0,2 m h. övertorvad med i ytan enstaka stenar. 0,2-0,5 m st. Bevuxen med enbuskar. En stubbe. Naturbildning. Vid besiktningen 1979 kunde nr 4 ej iakttags. Möjligen bortschaktad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande moränmark ovan åkermark. Igenväxande hagmark mellan åkermark och skogsmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Vittrad ornamentik finns på vänstra smalsidan. (ATA Dnr 4313/76)

Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.956598
Longitud: 17.522047
Lämnings-ID: L1944:9557
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 69:3
Sveriges runinskrifter: U1092 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nyvla
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Kjule
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Vittrad ornamentik finns på vänstra smalsidan. (ATA Dnr 4313/76)
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9557