Runsten U1085, L1944:8652, Bälinge 9:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1085, L1944:8652
Foto av Runsten U1085, L1944:8652
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gulleifr och Sjóli lät resa (stenen) till minne av Ingifastr, Jǫrundrs/Jǫrundis son."

Visa originaltolkning och runtext

kulefr ' u(k) ' s[i]oli ' litu ' risa ' iftiʀ ' ikifast ' sun [' i]arunta

kulefr ' u(k) ' s[i]oli ' litu ' risa ' iftiʀ ' ikifast ' sun [' i]arunta

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1085, granit, 1,4 m h, 1,6 m br vid basen (N-S) och 0,2-0,4m tj. Avsmalnande uppåt. På Ö sidan ristningen. Ristningens höjd, 7 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gullev och sioli läto resa efter Ingefast, Järunds son."

Rengjord 2006.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag lersluttning åt S. Tomtmark (gräsmatta) beväxt med enstaka lövträd intill åkermark.

2 m V körväg och 4 m N dike.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Funnen i en bro.

Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.972009
Longitud: 17.566531
Lämnings-ID: L1944:8652
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 9:1
Sveriges runinskrifter: U1085 (Upplands runinskrifter)
Plats: Högsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit med ljusgrått ytskikt
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Funnen i en bro.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8652