Runsten U1081, L1944:8926, Bälinge 330:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1081, L1944:8926
Foto av Runsten U1081, L1944:8926
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Borgfastr(?) och ...-fastr lät hugga (stenen) till minne av Ketilfastr, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

[b]or[f]… … …[f]astr · litu hakua · at ketil[f]ast broþur · sin ·

[b]or[f]… … …[f]astr · litu hakua · at ketil[f]ast broþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1979 års rev: Runsten, granit, 1,25 m hög, 0,65 m bred (Ö-V) och 0,3-0,4 m tjock (tjockast vid basen) avsmalnande uppåt. Ristningen vetter åt S. Runhöjd 6-8 cm. Imålad, färgen dock nästan helt borta.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Borgfast (?) och ... -fast läto hugga efter Kättilfast, sin broder."

Restes 1949.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten åkerkant.

1 m N åkerkant (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.933512
Longitud: 17.552019
Lämnings-ID: L1944:8926
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 330:1
Sveriges runinskrifter: U1081 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8926