Runsten U1080, L1944:9402, Bälinge 336:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1080, L1944:9402
Foto av Runsten U1080, L1944:9402
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sighvatr och Karl lät resa stenen till minne av Halfdan, sin far."

Visa originaltolkning

[sihatr · auk · karl litu · raisa st… efti]ʀ · halftan · faþur si[n ·]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,98x0,28 m och 0,53 m tjockt. Inmurat i uppgången i källaren, i S murväggen omedelbart intill och utanför källardörren. Ca 0,5 m över golvet i källartrappgång. Ristningen åt N, runhöjd ca 6-7 cm. Fragmentet framtogs våren 1976 och uppmålades i samband med besiktningen år 1978 och placerades tills vidare ca 15 m V om bostadshuset.
1979 års inv: Numera planade på marken, 17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus, intill en kvarnsten av sandsten.

Enligt Runverket ska ett fragment till av U 1080 finnas inmurat som fundament i skorstenen i Bertil Erikssons hus i Sundbro (enligt uppgift 1977).

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigvat och Karl läto resa stenen efter Halvdan, sin fader."

Återfunnen 1976.
Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926381
Longitud: 17.528371
Lämnings-ID: L1944:9402
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 336:1
Sveriges runinskrifter: U1080 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9402