Runsten U1079, L1944:9403, Bälinge 336:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1079, L1944:9403
Foto av Runsten U1079, L1944:9403
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fasti lät resa stenen till minne av Fastvé, hans hustru."

Visa originaltolkning

[fas](t)i · lit · h(r)[ita · stan eftiʀ ·] (f)astuiu · kun[u si]nh

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,8x0,31 m och med en tjocklek av 0,26 m, av medelkornig svartspräcklig granit. Ristningsytan, som skiftar i brunt, har ett tydligt band med runor samt rester av ornamentik. Runhöjd 50 mm. Av denna runsten är tre fragment kända sedan tidigare (fornlämning nr 326, Bälingen sn). Detta fragment upptäcktes och framtogs våren 1976 och uppmålades i samband med besiktningen år 1978 och placerades tills vidare ca 15 m V om bostadshuset.

1971 års inv: Numera planade på marken, 17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus, intill en kvarnsten av sandsten.

Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften:"Faste lät uppresa stenen efter Fastvi, sin hustru"

Återfunnet 1976.
Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926384
Longitud: 17.528287
Lämnings-ID: L1944:9403
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 336:2
Sveriges runinskrifter: U1079 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9403