Runsten U1079, L1944:8405, Bälinge 326:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1079, L1944:8405
Foto av Runsten U1079, L1944:8405
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fasti lät resa stenen till minne av Fastvé, hans hustru."

Visa originaltolkning och runtext

[fas](t)i · lit · h(r)[ita · stan eftiʀ ·] (f)astuiu · kun[u si]nh

[fas](t)i · lit · h(r)[ita · stan eftiʀ ·] (f)astuiu · kun[u si]nh

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment bestående av 4 st 0,3-0,7 m st fragment. Ristningen mycket otydlig. Fragmenten skall ha påträffats i N delen avgrunden till manbyggnaden vid källarbygge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

Omedelbart SV om SV hörnet av uthus. 22 m NNÖ om NÖ hörnet av bostadshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927934
Longitud: 17.558225
Lämnings-ID: L1944:8405
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 326:1
Sveriges runinskrifter: U1079 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8405