Runsten U1072, L1944:8526, Bälinge 234:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1072, L1944:8526
Foto av Runsten U1072, L1944:8526
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorkell och … Brandr … Œpir snidade.

Visa originaltolkning och runtext

þorka- ' -(u)- ' -(u)--- ' (b)(r)(a)n(t)(r) ' ---… n-…- ' … ' ybir ' risti

þorka- ' -(u)- ' -(u)--- ' (b)(r)(a)n(t)(r) ' ---… n-…- ' … ' ybir ' risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandsten, numera rektangulär, 1,75 m hög, 0,9 m bred, 0,18 m tjock. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7-8 cm. Påträffades när man schaktade för pannrum 1936.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torkel och ... Brand ... Öpir ristade."

Flyttad 1939.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vapenhus i kyrka.

Intill vapenhusets Ö vägg i Bälinge kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.946112
Longitud: 17.529183
Lämnings-ID: L1944:8526
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 234:1
Sveriges runinskrifter: U1072 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8526