Runsten U1071, L1941:8835, Åkerby 26:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1071, L1941:8835
Foto av Runsten U1071, L1941:8835
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

m

m

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten granit, ca 1,7 m h 1,25 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Ristningen mot S. Runslingan är 12-15 cm bred. Stenen står invid en gammal, nu igenlagd väg. I ungefär NNV-SSÖ riktning mot Tuna. Kraftigt lutande åt S vilande på röjningssten. Se bild i boken.
Runstenen riktad och fundamentet markförstärkt 2020 eftersom stenen stod löst.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. Dikeskant i åkermark.

4 m NV bygräns (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.931019
Longitud: 17.500519
Lämnings-ID: L1941:8835
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 26:1
Sveriges runinskrifter: U1071 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8835