Runsten U1060, L1944:5962, Björklinge 40:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1060, L1944:5962
Foto av Runsten U1060, L1944:5962
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmgeirr och Karl lät hugga (stenen) till minne av Eistr, sin fader."

Visa originaltolkning och runtext

hulmkair … [karl · lit]u ' h(a)[(k)](u)a ' aist faþur ' sin

hulmkair … [karl · lit]u ' h(a)[(k)](u)a ' aist faþur ' sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i tidigare jordfast sten, numera rest av, röd granit, 1,9 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,95 m tjock. Ristningen på den flata sidan mot Ö. Runhöjd 0,07 m.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Karl läto hugga till minne av Est, sin fader."

Flyttad och uppmålad 1973.
Uppmålad 1994.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg, flack moränhöjd. Tomtmark.

10 m N 20cg V om NÖ hörnet på bostadshus, 7 n V 30cg S om väg (N25cg V-S 25cg Ö) och 5 m SSÖ om tomtgräns (ÖNÖ-VSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.023291
Longitud: 17.556921
Lämnings-ID: L1944:5962
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 40:1
Sveriges runinskrifter: U1060 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5962