Runsten U1059, L1944:3139, Björklinge 218:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1059, L1944:3139
Foto av Runsten U1059, L1944:3139
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade … rest …

Visa originaltolkning och runtext

… …it ' r-… … [siþ]mi…

… …it ' r-… … [siþ]mi…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,3 m hög, 1,15 m bred (N 30cg V-S 30cg Ö), ca 0,30-0,55 m tjock. På den mot V vända sidan ristningen. Runhöjd 7 cm. Enl uppgift har stenen använts som spishäll, varvid ristningen till stor del avflagnats.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... lät uppresa ..."

Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack, sandig mark. Skogsmark (tall och granskog).

20 m Ö 40cg N om hörn på lada. 1 m Ö 20cg N om brukningsväg (N 20cg V-S 20cg Ö).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.064172
Longitud: 17.530783
Lämnings-ID: L1944:3139
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 218:1
Sveriges runinskrifter: U1059 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3139