Runsten U1052, L1944:5630, Björklinge 80:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1052, L1944:5630
Foto av Runsten U1052, L1944:5630
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gjafaldr och Borgfastr och Andvéttr och Þjalfi, de lät resa stenen till minne av Jón, deras frände. Ingulfr högg stenen. Þjalfi högg stenen.

Visa originaltolkning och runtext

kefialtr ' ok + borfas[tr ' ok ' anituitr ×] (o)k + þelfi + þaʀ ' [litu] + rita + stin + etiʀ + ion + freta + sin ikulfr ' iok ' stin ' þelfi + iok sten

kefialtr ' ok + borfas[tr ' ok ' anituitr ×] (o)k + þelfi + þaʀ ' [litu] + rita + stin + etiʀ + ion + freta + sin ikulfr ' iok ' stin ' þelfi + iok sten

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,4 m hög, 1 m bred (N 20cg V-S 20cg Ö), 0,25-0,4 m tjock. På VSV sidan ristningen. Runhöjd 5-6 cm.

Enligt Upplands runinskrifter är ristningen inte särskilt djup, men mycket jämn och skickligt huggen. Inskriften lyder:"Gävjald och Borgfast och Andvätt och Tjälve de läto uppresa stenen till minne av Jon, sin frände. Ingulv högg stenen. Tjälve högg stenen."

Skyltad 1980.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt S-sluttande flack moränmark. Skogsmark (ung planterad granskog), f d åkermark.

40 m Ö 20cg S om NÖ hörnet på bostadshus. 13 m N 20cg V om åkerkant (Ö 20cg N-V 20cg S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.04265
Longitud: 17.484984
Lämnings-ID: L1944:5630
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 80:1
Sveriges runinskrifter: U1052 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5630