Runsten U1050, L1944:6305, Björklinge 26:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1050, L1944:6305
Foto av Runsten U1050, L1944:6305
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmgeirr … hade … huggit till minne av Eistr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

hulmkair ' … …itu h--ua a[t] ' a(i)s[t] faþur sin

hulmkair ' … …itu h--ua a[t] ' a(i)s[t] faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1 m hög, 1,25 m bred vid basen (NNÖ-SSV), 0,2-0,5 m tjock. På NNV sidan ristningen. Runhöjd 0,07-0,08 m.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger ... läto hugga till minne av Est, sin fader."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 1994.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag V-sluttning av höjd, gräsplan.

25 m V 25cg S grindstolpen i kyrkogårdsmuren, 14 m N 20cg V om NÖ hörnet på hus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026861
Longitud: 17.552792
Lämnings-ID: L1944:6305
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 26:1
Sveriges runinskrifter: U1050 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6305