Runsten U1042, L1942:8993, Tensta 58:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1042, L1942:8993
Foto av Runsten U1042, L1942:8993
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ríkhvatr lät resa stenen till minne av Bjǫrn/Bjórr, hans far, och hans mor Sigríðr. Ósníkinn. Kjúli(?) ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

rikatr ' lit r[e]sa ' st[en yftʀ · biur · faþu sn ouk mþur sifriþ · usnikin] ' kuli risti ' run

rikatr ' lit r[e]sa ' st[en yftʀ · biur · faþu sn ouk mþur sifriþ · usnikin] ' kuli risti ' run

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten: av rödgrå granit 1,32 m h, 1,83 m br (N 20cg Ö-S 20cg V) 0,4 m tj. Ristning på den ÖSÖ sidan. Runhöjd 88 mm. Rester av imålning. Övre delen bortsprängd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan moränmark. Mindre dike mellan tomtmark och igenväxt åkermark.

25 m V om stugknut, 9 m N om brukningsväg (Ö 30cg N-V 30cg S). Iåker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.040661
Longitud: 17.617759
Lämnings-ID: L1942:8993
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 58:1
Sveriges runinskrifter: U1042 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8993