Runsten U1040, L1942:8783, Tensta 3:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1040, L1942:8783
Foto av Runsten U1040, L1942:8783
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fundinn lät resa stenen till minne av sig själv medan han levde … Ketilmundr. Kjúli(?) huggen.

Visa originaltolkning och runtext

futan ' lit risa ' stin yftiʀ ' sk| |kouikon ' osn--… ' ki-ilmutr ' kiuli rsti

futan ' lit risa ' stin yftiʀ ' sk| |kouikon ' osn--… ' ki-ilmutr ' kiuli rsti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grå granit 1,6 m h 0,65 m br (C 20cg N-V 20cg S) och0,65 m tj. Ristning mot N 20cg V. Runhöjd 0,06 m. Stenen lutar mot NNV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Hagmark, intill åkermark och väg.

5 m S 20cg V om åkerhörn. 5 m SÖ om väg (SV-NÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.055472
Longitud: 17.618849
Lämnings-ID: L1942:8783
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 3:1
Sveriges runinskrifter: U1040 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8783