Runsten U1033, L1939:5013, Lena 842 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1033, L1939:5013
Foto av Runsten U1033, L1939:5013
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Nasi/Nesi och hans bröder reste denna sten §B till minne av Jarl, deras gode far, och gjorde bron som tack till Gud.

Visa originaltolkning och runtext

§A nasi × auk : þair : bruþr : raistu : stain : þisa × §B aftir : iarl : faþur : sin : kuþan : auk : bru : kus : þaka × kiarþu ×

§A nasi × auk : þair : bruþr : raistu : stain : þisa × §B aftir : iarl : faþur : sin : kuþan : auk : bru : kus : þaka × kiarþu ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1033, uppgift om ursprungligt läge. Nuvarande läge, se Lena 162:1.
Återfunnen år 1878 på sin ursprungliga plats. Blev liggande kvar där till år 1947 då den flyttades till nuvarande plats.
Förstagångsinventeringen 1952: En runsten stod förr i åker, ca 50-60 m V om ett båthus.
Ransakningarna 1667-84: "Åhrby Eng enn stehn". (Annan inventering 2017, lst dnr 436-3201-17)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.971686
Longitud: 17.707656
Lämnings-ID: L1939:5013
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 842
Sveriges runinskrifter: U1033 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5013