Runsten U1027, L1942:2638, Lena 93:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1027, L1942:2638
Foto av Runsten U1027, L1942:2638
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Ígull och Gísl (och) Eyndr(?) hade … klippt …

Visa originaltolkning och runtext

…[(n) '] uk ' ihul ' uk ' gisl ' uitr ' litu ' a… …

…[(n) '] uk ' ihul ' uk ' gisl ' uitr ' litu ' a… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, skadad, blågrå granit, 1,50 m h, 0,72 m br och 0,25 m tj. Ursprungligen påträffad i kyrkan vid renoveringsarbeten på 1860-talet. Rektangulär genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot V. (U 1027). Fragmentet tillhör runsteneen nr 93c. Stenen stod tidigare i en hästhage SV om kyrkogården. Reparerades 2020/2021, varvid ett större fragment som legat framför stenen sattes tillbaka, och saknade delar ersattes med tillslagen granit. Flyttades 2021 till placering norr om kyrkogården.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kammen och V-sluttningen av rullstensås (N-S). Betad hagmark intill kyrkogård samt i S tomtmark. Nivå 30-35 möh.

NÖ delen gränsar intill bogårdsmuren till kyrkogård; N delen löper intill bygräns (Ö-V); V delen gränsar intill Ö långsidan av uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.012338
Longitud: 17.722161
Lämnings-ID: L1942:2638
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 93:3
Sveriges runinskrifter: U1027 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Grov skada
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2638