Runsten U1024, L1941:4838, Ärentuna 45:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1024, L1941:4838
Foto av Runsten U1024, L1941:4838
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sæmundr lät resa stenen till minne av Steinísl, hans släkting.

Visa originaltolkning och runtext

semuntr · li[t · rita · s](t)en ' yftiʀ · stenkisl · mah [·] sen

semuntr · li[t · rita · s](t)en ' yftiʀ · stenkisl · mah [·] sen

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 1024) grå granit, 1,55 m h, 1,12 m br vid basen (NNV-SSÖ) och0,35 m tj avsmalnande uppåt. Den otydliga ruinskriften vetter mot Ö och runornas höjd ca 4,5-6 cm. Flisa avslagen gått förlorad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Under 2021 ombesörjde Upplandsmuseet att stenen, som fallit framåt och lutade 45 grader, riktades och markförankrades.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Foten av Ö-sluttning av moränförhöjning. Skogsmark, barrskog, intill åker.

4,5 m V 30cg S om brukningsväg (n 30cg V) 43 m S 20cg Ö om SÖ hörnet av uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.968482
Longitud: 17.63815
Lämnings-ID: L1941:4838
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 45:1
Sveriges runinskrifter: U1024 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4838