Runsten U1019, L1941:4782, Ärentuna 166:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1019, L1941:4782
Foto av Runsten U1019, L1941:4782
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

och Hemingr lät resa stenen till minne av sin far Ígulfastr.

Visa originaltolkning och runtext

(i)o[l](a)tr · ok himikr · li(t)(u) · rita · stain · etifʀ · faþur · s[n ih]ulfast

(i)o[l](a)tr · ok himikr · li(t)(u) · rita · stain · etifʀ · faþur · s[n ih]ulfast

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2 m h, 1,7 m br (N-S) och 0,35 m tj. Avsmalnandeuppåt. Inskription åt V i dag omöjlig att tyda pga tät lavbeklädnad. Stenen lutar 15cg åt Ö. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sida av stenbunden moränrygg (N-S). Hagmark.

11 m Ö om vägskäl.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.982788
Longitud: 17.633944
Lämnings-ID: L1941:4782
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 166:1
Sveriges runinskrifter: U1019 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4782