Runsten U1016, L1941:5751, Ärentuna 162:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1016, L1941:5751
Foto av Runsten U1016, L1941:5751
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kaptenen Ljótr reste denna sten till minne av sina söner. Han som omkom utomlands hette Áki. (Han) styrde ett lastfartyg; han kom till Grekland. Hefnir dog hemma ... högg runorna ...

Visa originaltolkning och runtext

· liutr : sturimaþr · riti : stain : þinsa : aftir : sunu · sina : sa hit : aki : sims uti furs : sturþ(i) · -(n)ari · kuam ·: hn krik · : hafnir : haima tu : …-mu-… …(k)(a)(r)… (i)uk (r)(u)-(a) · …

· liutr : sturimaþr · riti : stain : þinsa : aftir : sunu · sina : sa hit : aki : sims uti furs : sturþ(i) · -(n)ari · kuam ·: hn krik · : hafnir : haima tu : …-mu-… …(k)(a)(r)… (i)uk (r)(u)-(a) · …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,85 m h, 1,6 m br (N 5cg V-S 5cg Ö) och 0,52tj. Rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt, snett avslagentopp. Inskription på Ö sidan. Lutar 15cg åt V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Udde av moränrygg (NÖ-SV). Tomtmark.

5 m V om byväg (N-S) och 6,5 m S om trädgårdsgång (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.981122
Longitud: 17.61857
Lämnings-ID: L1941:5751
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 162:1
Sveriges runinskrifter: U1016 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fjuckby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Samma som gjort U 1146.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Början av 1000-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5751