Runsten U1014, L1941:4591, Ärentuna 13:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1014, L1941:4591
Foto av Runsten U1014, L1941:4591
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmgeirr/Hjalmgeirr lät resa stenen till minne av Ígulfastr(?) och Svarthǫfði, hans söner."

Visa originaltolkning och runtext

iolmkeʀ ' lit ' raisa ' stain ' ifti[ʀ ' iulfast ' uk '] suartufþa ' suni ' sina '

iolmkeʀ ' lit ' raisa ' stain ' ifti[ʀ ' iulfast ' uk '] suartufþa ' suni ' sina '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, gnejs, 1,01 m h, 1,1 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och 0,25 m tj. Rektangulär genomskärning. Avslagen topp. Ristningen ärpå den åt NV vända sidan. Runhöjd 5,5-6 cm. 2 m N 40cg Ö om nr 1är. 2) Runsten, gnejs, 1,32 m h, 1 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och0,35 m tj. Rektangulär genomskärning. Del av toppen på ristningssidan avslagen. Ristningen är på den åt NV vända sidan. Runhöjd 5cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gräsbevuxen slänt.

10 m Ö 40cg N om vägkant (avser nr 1= den längst åt SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.954713
Longitud: 17.605823
Lämnings-ID: L1941:4591
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 13:1
Sveriges runinskrifter: U1014 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4591