Runsten U1010, L1942:1096, Rasbo 430:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1010, L1942:1096
Foto av Runsten U1010, L1942:1096
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þormundr och och <þefa> lät resa stenen till minne av sin fader Þjóðmundr.

Visa originaltolkning och runtext

þo(r)mu(t)r ' (o)k l-khas ok (þ)e(f)a × litu rita stin · etiʀ ' faþur sn ' þiumunt-

þo(r)mu(t)r ' (o)k l-khas ok (þ)e(f)a × litu rita stin · etiʀ ' faþur sn ' þiumunt-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1010, gråsten, fastcementerad, är rest 1 m N om SÖ hörnet och invid Ö kanten av den största rektangulära stensättningen, se Rasbo 430:1. Runstenen 1,5 m h, 1 m br nedtill och 1,4 m br upptill (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,4 m tj nedtill och 0,2 m tj upptill. Runhöjd ca 6 cm. Ristning åt Ö.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttning av moränrygg (N-S). Skogsmark, barrskog.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

þefa har av Källström (1997:32) tolkats som *Þæfa, l-khas har Källström (a.a. s.32) tolkat som en sammansättning av ´ock´och ´rå´ Williams tolkar det som namnet Lik(n)gæiR (se Lagman 1990:93).

Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927748
Longitud: 17.888565
Lämnings-ID: L1942:1096
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 430:2
Sveriges runinskrifter: U1010 (Upplands runinskrifter)
Plats: Årsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Manne
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: þefa har av Källström (1997:32) tolkats som *Þæfa, l-khas har Källström (a.a. s.32) tolkat som en sammansättning av ´ock´och ´rå´ Williams tolkar det som namnet Lik(n)gæiR (se Lagman 1990:93).
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1096