Runsten U1007, L1942:1507, Rasbo 451:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1007, L1942:1507
Foto av Runsten U1007, L1942:1507
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Auðbjǫrn lät resa stenen till minne av sin far Sigbjörn. Manni/Máni ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

ouþbian lit rita · st(i)(n) ' aftiʀ · faþur · sin ' sihborn ' moni risti · runa

ouþbian lit rita · st(i)(n) ' aftiʀ · faþur · sin ' sihborn ' moni risti · runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1007, granit, ca 1,7 mh, intill 1,4 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj och avsmalnande, upptill ca 0,2 m tj. Den ristade sidan vänd mot SSÖ. Runhöjd 6-7 cm.

Inskrift: ouþbian lit rita stin aftiR faþur sin sihborn moni risti runa ("Ödbjörn lät uppresa stenen efter sin fader Sigbjörn. Manne ristade runorna").

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av låg moränrygg. Hagmark mest barrskog.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902906
Longitud: 17.897972
Lämnings-ID: L1942:1507
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 451:2
Sveriges runinskrifter: U1007 (Upplands runinskrifter)
Plats: Visteby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit med vit kvarts
Runristare: Manne
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1507