Runsten U1006, L1942:4367, Rasbo 22:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1006, L1942:4367
Foto av Runsten U1006, L1942:4367
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vígdjarfr och Jǫrundr och Sigbjörn lät resa stenen till minne av sin fader Svartungr."

Visa originaltolkning och runtext

uikterfr auk ' iuruntr · auk · sikbiar[n · litu ·] risa · stain · iftiʀ · suar[t]unk · faþur · sin

uikterfr auk ' iuruntr · auk · sikbiar[n · litu ·] risa · stain · iftiʀ · suar[t]unk · faþur · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält 50x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 runda stensättningar 1 rektangulär stensättning och 1runsten. De runda stensättningarna är 4-9 m diam och 0,2-0,5 m h. Övertorvade med i ytan måttligt med 0,2-0,4 m st stenar. Två har kantkedja 0,2-0,3 m h av 0,3-0,7 m l stenar varav några kantställda. Den rektangulära stensättningen är 6x3 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantkedja 0,2-0,5 m har 0,4-1,5 m l stenar. I S kanten ett flyttblock 1,8x1,5 m st, 0,6 m h. Runstenen 4 m SV om den rektangulära stensättningen är 1,9 m h 1,2 m br (M-S) och 0,5 m tj. Lutande mot Ö. Den ristade sidan vänd mot V. Runhöjd 5-7 cm. Skadad itoppen 0,4 m st. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönparti och NV sluttning av grovblockig moränhöjd. Skogsmark,blandskog.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.947763
Longitud: 17.89104
Lämnings-ID: L1942:4367
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 22:2
Sveriges runinskrifter: U1006 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4367