Runsten U1005, L1942:4213, Rasbo 97:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1005, L1942:4213
Foto av Runsten U1005, L1942:4213
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gísl lät resa stenen till minne av Tólir, (sin) far och till minne av Jǫfurr, (sin) bror och till minne av Ernfastr, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

kisl ' lit ' [risa · stin ' at · toli ' faþur · uk · at · iufur · broþur · uk · erfast · sun · sin]

kisl ' lit ' [risa · stin ' at · toli ' faþur · uk · at · iufur · broþur · uk · erfast · sun · sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, granit intill 0,75 m h, 1,25 m br (N 20cg Ö-S 20cg V) och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 7 cm. Ristningarna vetter mot V20cg N. Övre och mellersta delen av stenen saknas. Skadan bildarett V ner i stenen. Se foton i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Ca 2 m Ö 20cg S om vägkant. 15 m N 10cg Ö om kraftledningsstolpe.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.966121
Longitud: 17.930067
Lämnings-ID: L1942:4213
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 97:1
Sveriges runinskrifter: U1005 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hov
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4213