Runsten U1003, L1942:326, Rasbo 389:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1003, L1942:326
Foto av Runsten U1003, L1942:326
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Rúnfastr lät resa denna sten till minne av Rúni(?), hans far, och Heðindís till minne av sin husbonde. Han dog iHolmgarðr. Må Gud hjälpa Gudelfrs sons ande."

Visa originaltolkning och runtext

[× runfast lit rita stin þino · a]btiʀ r[uia faþur sin uk hilþintis at buanta sin hon uarþ tau]þr i hu[l(m)karþi (k)uþ hialbi ant · suni kuþilfa]

[× runfast lit rita stin þino · a]btiʀ r[uia faþur sin uk hilþintis at buanta sin hon uarþ tau]þr i hu[l(m)karþi (k)uþ hialbi ant · suni kuþilfa]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Bildsten, granit, 0,85 m h, 0,6-1 m br (Ö-V) och intill 0,5 mtj. En plan yta med ristningen åt N. Inskription: Kors ovan djurfigur. 9,5 m N 15cg V om nr 1 är 2) Runstensfragment, granit, 0,42 m h, 0,55-0,35 m br och 0,35 m tj. En slät, åt SÖ sida ristningen. Runhöjd 7,5 cm. 3,5 m V 40cg N om nr 2 3) Runstensfragment, granit, 0,34 m h, 0,75 m br och 0,55 m tj. Enligt 1952 års inv: Lutad mot ett ca 1 m stort block, med ganska skrovlig, snett uppåtoch mot NV riktad yta. Runhöjd ca 8 cm. Stenen har numera rasat åt ÖSÖ med runinskriften mot marken och kan ej ses. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av bergrygg (N-S) med ber i dagen ovanför sjö. Lövbeväxtmed enar. Hävdad skogsmark av hagmarks- eller parkkaraktär.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902789
Longitud: 17.858013
Lämnings-ID: L1942:326
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 389:3
Sveriges runinskrifter: U1003 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:326