Runsten U1002, L1942:3981, Rasbo 39:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1002, L1942:3981
Foto av Runsten U1002, L1942:3981
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…-sbi…

…-sbi…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 0,5 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,22 m tj. Fragmentet är den nedre delen av en runsten, med två hela runor. Enl Runverkets anteckningar (Exerpt) har det legat innanför tröskeln till kyrkans N port. Uppställdes på sin nuvarande plats 1926.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka, vapenhus.

Vid S väggen i kyrkans S vapenhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.949382
Longitud: 17.879666
Lämnings-ID: L1942:3981
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 39:2
Sveriges runinskrifter: U1002 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3981