Runsten SöFv1986;218, L1985:9036, Kjula 111:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten SöFv1986;218, L1985:9036
Foto av Runsten SöFv1986;218, L1985:9036
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Geirr reste stenen till minne av Búi. Vébjǫrg var (hans) mor. [Var hans] svärdotter Fastríð(?) …

Visa originaltolkning och runtext

× kaʀ : reþi sin : eti : bui : uiburk uaʀ : muþʀ : snuʀ : fatriþ : ----

× kaʀ : reþi sin : eti : bui : uiburk uaʀ : muþʀ : snuʀ : fatriþ : ----

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, Sö Fv1986;218 (måttuppgifter m.m. saknas). Stilgruppering: Fp. Inskrift åt N.

"Ger reste stenen efter Bo. Viborg var (hans) moder. (Var hans) svärdotter Fastridh".

× kaR : reþi sin : eti : bui : uiburk uaR : muþR : snuR : fatriþ : ----
Geirr reisti stein eptir Bua. Vébjôrg var móðir. [Var] snor Fastríð(?) ...
GæiRR ræisti stæin æftiR Bua. Viborg vaR moðiR. [VaR] snoR Fastrið(?) ...

Runstenen, som låg i åkern, ca 60 m SV om nuvarande uppställningsplats, se Kjula 111:2, upptäcktes omkring år 1975, dock utan att någon inskrift observerades. Stenen släpades därför bort till en fårhage, ca 300 m åt Ö. Runstenen upprestes på sin nuvarande plats 15 okt 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Vid fd E3, S om vägbanken. Invid äldre vägbank.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.38635
Longitud: 16.704082
Lämnings-ID: L1985:9036
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 111:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1986;218 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Harby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Troligen samma ristare som gjort Sö 91.
Runtyp: stungen m-runa stungna runor
Runtypkategori: stil
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:9036