Runsten Sö350, L2014:5924, Ytterjärna 6:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö350, L2014:5924
Foto av Runsten Sö350, L2014:5924
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulv och Igul reste denna sten efter Orre(?), sin gode fader. Gud hjälpe hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

ulfʀ : auk : igul : raistu : stain : þensa : at ur[i : fa]þur sin : kuþan : kuþ : hialb[i ·] --- hn…

ulfʀ : auk : igul : raistu : stain : þensa : at ur[i : fa]þur sin : kuþan : kuþ : hialb[i ·] --- hn…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,95 m h 1,2 m br i riktning NNV-SSÖ och 0,2-0,3m tj. Avsmalnande upptill. Runhöjd 7 cm, ristningen vetter motÖNÖ.Stenen ditflyttad från Berga-Valsta. Se skiss i boken! 3 m N40cg Ö om runstenen N sida, stensättningsliknande lämning, rund,7 m i diam, 0,4 m h. Fyllningen övertorvad. Bevuxen med en ek.Sannolikt naturbildning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg-blandskog (igenväxande park)

50 m Ö 35cg N om N hörn av magasinsbyggnad

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.111111
Longitud: 17.660546
Lämnings-ID: L2014:5924
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 6:1
Sveriges runinskrifter: Sö350 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5924