Runsten Sö349, L2014:6479, Ytterjärna 116:2 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö349, L2014:6479
Foto av Runsten Sö349, L2014:6479
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Inge(?) och Kättil(?) … stenen efter Tägn, sin gode fader. Gud hjälpe.

Visa originaltolkning och runtext

i(n)ki · auk · kati… … … · stain · at · þtgn · -aþur · sin · koþan · kuþ · ialbi

i(n)ki · auk · kati… … … · stain · at · þtgn · -aþur · sin · koþan · kuþ · ialbi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Gravfält, ca 120x90 m (NÖ-SV), bestående av ca 60fornlämningar. Dessa utgöras av 12 högar, ca 46 runda, fulldastensättningar och 1 treudd. Högarna äro 6-12 m i diamoch0,5-1,2 m h, 4 har enstaka 0,1-0,6 m st stenar i ytan. 1 harmittsten 0,5 m och 0,3 m br. 1 har 3 större block 0,4 m och0,5-0,8 m l. 1 har kantkedja 0,4 m h av 0,3-0,8 m l stenar. 2har mittgrop 1-2x1 m. En hög är dock ca 1,3 m hög med en diam avca 12 m, och kantkedja 0,5 h av 0,4-0,8 m st stenar. Högen haren grop i mitten 1x2 m. En hög i gravfältets SÖ del är skadad avnu raserad potatiskällare. De runda stensättningarna är 3-9 m idiam och 0,2-0,4 m höga. Övertorvade. 7 har enstaka 0,1-0,6 m ststen i ytan, 2 har mittsten 0,3-0,7 h och 0,4 br. Gravfältetbeväxt med tall, gran samt enstaka lövträd. 2 med synligkantkedja, 0,3 och 0,2-0,5 m stora stenar. Treudden, belägen 20m NV om runstenen (nr 116 a) är ca 13 m, i sida (NV-Ö-SSV), 0,2m hög. Rest av kantkedja å Ö udden 0,3 h, 0,25-0,4 m l stenar.F.Ö. övertorvad. Hörnstenar saknas. I Ö delen av gravfältet gåren stenmur ca2) 1 runsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nivå 20-40 m ö h. Moränhöjd SÖ sluttning, skogsmark (barrskog)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.063074
Longitud: 17.59936
Lämnings-ID: L2014:6479
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 116:2
Sveriges runinskrifter: Sö349 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6479