Runsten Sö344, L2015:4333, Södertälje 22:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö344, L2015:4333
Foto av Runsten Sö344, L2015:4333
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ödbjörn och Sigbjörn (och) Gudbjörn, de bröderna lät hugga denna sten efter Björn, sin fader. Östen.

Visa originaltolkning och runtext

× auþbiarn × auk × sigbiarn × kuþbian × þaiʀ × byþr × litu × hakua × stain × þinsa × eftiʀ × biurn × fnþur × sin …(y)stain

× auþbiarn × auk × sigbiarn × kuþbian × þaiʀ × byþr × litu × hakua × stain × þinsa × eftiʀ × biurn × fnþur × sin …(y)stain

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast berghäll. Ristningen är ca 1,5x1,5 m. Huggen ilodrät stupande Ö sida av röd granithäll. Runhöjd 4-8 m.Ristningen vetter mot Ö. Imålad med nu flagad färg. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södertälje socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lodrät berghäll i Ö sluttning av kraftigt vittrad bergsrygg.Skogsmark, blandskog

Ca 5 m V om strandkant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södertälje socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.238208
Longitud: 17.594973
Lämnings-ID: L2015:4333
Riksantikvarieämbetets ID: Södertälje 22:1
Sveriges runinskrifter: Sö344 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Kiholm
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Östen 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Södertälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4333