Runsten Sö318, L1984:861, Helgesta 92:1 i Flen, Södermanland
Foto av Runsten Sö318, L1984:861
Foto av Runsten Sö318, L1984:861
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kylving och Holmger lät resa stenen efter Vred, sin fader, och efter Viborg, sin syster. Han drunknade i Båven, en mycket sorglig död. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.

Visa originaltolkning och runtext

§A + ku[fi]nkʀ [+ au]k + hulmkaiʀ + li[tu · raisa + sta]in + at [+ ur]aiþ + faþur + sin [+ a]uk + [at] + uiborg · sy(s)[tu](r) [+ sin](a) · han + §B turuk(n)[a]þi + i + bagi + harmtauþ + [mukin + guþ + hial](b)(i) [+] (a)(n)[t] + þaiʀa + auk + gus + moþiʀ

§A + ku[fi]nkʀ [+ au]k + hulmkaiʀ + li[tu · raisa + sta]in + at [+ ur]aiþ + faþur + sin [+ a]uk + [at] + uiborg · sy(s)[tu](r) [+ sin](a) · han + §B turuk(n)[a]þi + i + bagi + harmtauþ + [mukin + guþ + hial](b)(i) [+] (a)(n)[t] + þaiʀa + auk + gus + moþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av granit, 2.1 m h, 1.4 m br (V-Ö) vid basen och 0.6 mtj, avsmalnande uppåt till 0.5 m br och 0.55 m tj med ettnärmast rektangulärt tvärsnitt. Inskriptionen, som vetter mot Noch Ö, lyder:Kulving och Holmger läto resa stenen efter Vred, sin fader ochefter Viborg, sin syster. Han drunknade i Båven, en mycketsorglig död. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.Runslingor är inhuggna på Ö smalsidan och N bredsidan. Mot N ärtexten inskriven i en slinga som följer kanten och som nedtillavslutas av ett elegant djurhuvud som biter sig självt isvansen. Runorna är 8-10 cm höga och vanligen 5-7 mm djinhuggna. Inskriptionen är delvis borta där stenen slagitssönder. Mitt på stenens N sida är ett kors 0.4-0.4 m st. Stenenär sönderslagen i fem delar och lagad. Stenen låg från1800-talets mitt fram till 1931 i en svinhusgrund, därefterrestes den på den plats där den nu står. Enligt Peringskiöldstod den "på Sundz backa wid Bågen Siön", och idag troligen inärheten av den ursprungliga platsen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgesta socken i Flens kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kuperad S-sluttande ler- moränmark. Hagmark.

35 m SV om NÖ höret av hage.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Helgesta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.019005
Longitud: 16.817509
Lämnings-ID: L1984:861
Riksantikvarieämbetets ID: Helgesta 92:1
Sveriges runinskrifter: Sö318 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Flen
Socken: Helgesta
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:861