Runsten Sö317, L1985:6918, Flen 53:1 i Flen, Södermanland
Foto av Runsten Sö317, L1985:6918
Foto av Runsten Sö317, L1985:6918
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigvat reste stenen efter sin son Olov.

Visa originaltolkning

[: sikeuatr : ri… …in : at : sun sin : olaf]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om, enligt boende i huset S om den gamlalandsvägen skall en runsten vara nedgrävd mellan kyrkogården ochjärnvägsövergången.En äldre släkting hade vid arbeten på vägen sett rumstenen(troligen någon gång kring sekelskiftet). Han omtalade dockaldrig dess exakta plats.En försvunnen runsten omtalas i Södermanlands rundskrifter, SÖ317, beskriven i Rannsakningar och av Peringskiöld. Stenhammarsägor (1725) visar platsen för den försvunna runstenen utefterden gamla vägsträckningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flen socken i Flens kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack åkermark i väg.

Gamla landsvägen mellan nya Kyrkogården och järnvägsövergåndenmot Lida.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Flen socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.041773
Longitud: 16.584028
Lämnings-ID: L1985:6918
Riksantikvarieämbetets ID: Flen 53:1
Sveriges runinskrifter: Sö317 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Öja backe
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Flen
Socken: Flen
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6918