Runsten Sö307, L2015:3737, Södertälje 106:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö307, L2015:3737
Foto av Runsten Sö307, L2015:3737
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulvheden och … de reste denna sten efter Torsten, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

ul(f)hiþin · auk : au… … …aiʀ : raistu : stai(n) : þinsa : at : þurstin : faþur : sin :

ul(f)hiþin · auk : au… … …aiʀ : raistu : stai(n) : þinsa : at : þurstin : faþur : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Nr 1) Runsten, rödaktig granit, 1,3 m h, 0,9 m br. (ÖNÖ-VSV) och0,22 m tj. Inskriften på ÖSÖ sidan. 20 m 30cg 2) Milstolpe,kalksten, 1,73 m h 0,55 m br (25-225Cg) och 0,22 m tj.Avsmalnande uppåt. Spetsigt överstycke. På ÖSÖ sidan inskriften 5mil ifrån Stockholm I: J: Gyllenborg Landshdg, över inskriftenGustav III:s krönta namnchiffer. Stenen är rest i ett postamentav kallmurad sten rektangulärt, 1,7x1,5 och 0,75 m h. SSV-NV omnr 1 ett 10-tal byggnader från 1700-1800-talet. NNÖ om nr 1väderkvarn och några kanoner. Stenen stod ursprungligen vidIgelsta kvarn, Östertälje sn, varifrån den vid obekant tidpunktflyttades till Södertälje där den stpd uppställd vid Mälargatan,innan den år 1932 överfördes till sin nuvarande plats. Stenen äravslagen i toppen och den bevarade texten lyder: "Ulvheden och... de reste denna sten efter Torsten sin fader." T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södertälje socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd med berg i dagen, hembygdspark
Friluftsmuseet i Södertälje.
Nr 1) 14 m N om damm och 2-3 m NNV om väg, nr 2) 25 m SV om SÖkanten av kaffebyggnad och 2 m V om vägkrök

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södertälje socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.19173
Longitud: 17.616318
Lämnings-ID: L2015:3737
Riksantikvarieämbetets ID: Södertälje 106:1
Sveriges runinskrifter: Sö307 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Igelsta kvarn
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Södertälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3737